Palio dei Borgia, Nepi (Viterbo), 2021

Historical reenactment in honor of Lucrezia Borgia (1480 - 1519)

CONTACT INFORMATION

PAOLA IMPOSIMATO
Painter
Florence, Italy
paola@paolaimposimato.com