Palio XX Carosello Storico di Cori (Latina) 2012

Twentieth Historical of Cori’s Joust, Latina

CONTACT INFORMATION

PAOLA IMPOSIMATO
Painter
Florence, Italy
paola@paolaimposimato.com